Reklamace a vrácení zboží

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Veškeré reklamace, reklamační řád, jenž určuje postup kupujícího, se řídí aktuální právní úpravou, zejména předpisy Novým občanským zákoníkem 89/2012 Sb. a zákonem 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

1.2. Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího Posedla s.r.o. 

1.3. Tento reklamační řád se netýká situací, kdy zákazník převezme poškozenou zásilku od přepravní společnosti. Pokud je zásilka se zbožím poškozená, je nutno nejpozději do druhého dne kontaktovat přepravní společnost a zahájit reklamační řízení s přepravní společností. Prosíme také o emailovou kopii směrem k nám, abychom měli přehled o kvalitě práce přepravních společností.

1.4. Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího, což kupující musí doložit řádně vyplněným dokladem o koupi nebo jeho číslem. Reklamaci zboží může uplatnit pouze proti prodávajícímu Posedla s.r.o.

2. Práva a povinnosti prodávajícího v reklamačním řízení

2.1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

2.2. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající se musí snažit o co nejrychlejší vyřízení reklamace.

2.3. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží. 

2.4. Vada, která vznikla neodbornou montáží nemůže být uznána.

2.5. Prosíme o přiložení vyplněného reklamačního formuláře, který je ke stažení zde.

2.6. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.

2.7. Neoznámené zásilky na dobírku nebudou přijaty. 

3. Práva a povinnosti kupujícího vůči prodávajícímu v reklamačním řízení

3.1. V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve lhůtě 14 dní (nárok vznikne při nedodržení lhůty, která je o jeden den vyšší, než datum přijetí reklamace v předchozím měsíci), má kupující nárok na nový výrobek nebo vrácení celé kupní ceny. Tuto volbu je kupující povinen oznámit při předání reklamace. Bez této informace bude vždy výrobek vyměněn za nový.

 3.2. V případě neuznané reklamace je účtován manipulační poplatek za zaslání zboží zpět zákazníkovi dle dodacích podmínek.

 3.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedené v tomto reklamačního řádu. 

3.4. Kupující je povinen informovat prodávajícího na email jsem@posedla.cz, ještě před odesláním reklamovaného zboží, že zboží odesílá. 

3.5. V případě uznané reklamace má kupující nárok na úhradu poštovného ve výši nejnižšího poštovného z nabídky e-shopu.

3.6. V případě nesouhlasu s výsledkem reklamačního řízení, je zákazník oprávněn podat návrh na prošetření reklamace na orgán České obchodní inspekce, který slouží jako mezistupeň před soudním řízením.

3.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 57/15, 120 00, Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa http://coi.cz.

3.8. Kupující je povinen upozornit přepravní společnost při převzetí zásilky, že je poškozen obal zásilky a zásilku převzít tzv. s výhradou. Pokud je obsah zásilky poškozen, je kupující - zákazník povinen nejpozději do 48 hodin kontaktovat přepravní společnost a žádat zahájení reklamačního řízení. Pokud bude kupující uplatňovat reklamaci poškozené zásilky u prodávajícího, bude tato reklamace odmítnuta.